کلیدواژه‌ها = شاهنامه
بازتاب حماسۀ ملی بر شاهدنامه الهامی کرمانشاهی

دوره 17، شماره 34، اسفند 1397، صفحه 231-256

10.22103/jis.2018.9990.1711

هوشنگ محمدی افشار؛ سیّد امیر جهادی حسینی؛ محمدرضا یعقوبی چترودی


عدد سه و تقابل سه‌گانه‌های نمادینِ اسطورة ضحّاک در شاهنامه

دوره 16، شماره 31، شهریور 1396، صفحه 203-217

10.22103/jis.2017.1708

محمود مدبّری؛ زکیّه تیموری رابر


شاه اسماعیل صفوی و شاهنامۀ‌‌صفوی

دوره 15، شماره 30، اسفند 1395، صفحه 101-116

10.22103/jis.2017.1593

زهرا سیدیزدی؛ جعفر باجلان