دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

تاریخ نگاری زنان در آثار باستانی پاریزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مهر 1400

شکوفه بخشایی شهربابکی؛ علیرضا ابطحی؛ احمد کامرانی فر؛ ابوالفضل حسن ابادی


الگوی «گسترش ایدۀ داستانی» در اقتباس پویانمایی «امیر ارسلان نامدار»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 تیر 1402

زینب بنی اسدی؛ محمدرضا صرفی


واکاوی وجوه کشاورزی و نقش کشاورزان ایران زمین در شاهنامه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 شهریور 1402

فاطمه جمالی


تجارت خارجی خشکبار و گیاهان دارویی کرمان در دوره قاجار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1402

رضا صحت منش