دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

تجارت خارجی خشکبار و گیاهان دارویی کرمان در دوره قاجار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 تیر 1400

رضا صحت منش


تاریخ نگاری زنان در آثار باستانی پاریزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مهر 1400

شکوفه بخشایی شهربابکی؛ علیرضا ابطحی؛ احمد کامرانی فر؛ ابوالفضل حسن ابادی


مقایسه تطبیقی داستان فریدون در شاهنامة فردوسی و شاه لیر شکسپیر با رویکرد اسطوره‌شناختی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1401

ندا اخوان اقدم