تاریخ نگاری زنان در آثار باستانی پاریزی

نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 گروه تاریخ، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه ازاد اسلامی، نجف اباد، ایران

2 گروه تاریخ،دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

3 گروه تاریخ، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

4 مدیریت اسناد و مطبوعات آستان قدس، مشهد، ایران

10.22103/jis.2021.16722.2094

چکیده

محمد ابراهیم باستانی پاریزی پژوهشگری است که، نقش و عملکرد زنان در تاریخ ایران را در آثارش بیشتر از سایر مورخین معاصر، مورد بررسی و تحلیل قرار داده است. وی علاوه بر ارزیابی و گزارش سرگذشت زنان مشهور، به جنبه‌هایی از حضور زن در تاریخ توجه داشته است که شاید از دید دیگر مورخان پنهان بوده و یا نادیده انگاشته شده است. وی در مقاله ها و کتاب‌های مختلف به نقش زنان و تأثیر حضور آنها در جامعه پرداخته ودر مقایسه با دیگر مورخان هم عصر خود در تاریخ نگاری خویش التفات بیشتری نسبت به زنان نشان داده‌است. در این پژوهش که داده-های آن با استفاده از منابع کتابخانه‌ای جمع‌آوری و به شیوۀ توصیفی -–تحلیلی ارائه شده ، به تبیین و تحلیل مقام و موقعیت زنان درنگاه باستانی پاریزی پرداخته ‌شده-است.
آنچه در مجموع می‌توان از جایگاه زن در آثار وی برداشت کرد،این است که وجهه نیک و مثبت زن بر وجه منفی آن برتری دارد و در مجموعه آثاری که به عنوان«هفتی» شهرت یافته، به نسبت دیگر آثارش به نقش و جایگاه زنان اشاره بیشتری داشته است.
باستانی پاریزی علاوه بر پرداختن به نقش زن در اجتماع به نقش فرهنگی زن هم در آثارخویش توجه کرده است. وی به نقش زن در خانواده و همچنین قدرت اقتصادی زن توجه خاص دارد و در بسیاری از حوادث سیاسی نقش زنان را به عنوان عوامل پشت پرده و محرک مردان در تصمیم گیریهای مهم سیاسی جستجو کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Women's historiography in bastani Parizi’s works

نویسندگان [English]

  • shokoufeh Bakhshaei shahrbabaki 1
  • alireza abtahi 2
  • ahmad kamranifar 3
  • abolfazl hasanabady 4
1 Department of history Najaf abad branch, Islamic Azad University, Najaf abad, Iran
2 Department of history Najaf abad branch, Islamic Azad University, Najaf abad, Iran
3 Department of history Najaf abad branch, Islamic Azad University, Najaf abad, Iran
4 Document and press management of Astan Ghods, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Mohammad Ibrahim Bastani Parizi is a researcher who has studied and analyzed the role and function of women in Iran history more than other contemporary historians. In addition to evaluating and reporting on the stories of famous women, he has considered on aspects of women's presence in history that may have been hidden or ignored by other historians. In various articles and books, he has dealt with the role of women and the impact of their presence in society. Compared to other historians of his time, he has shown more attention to women in his historiography. The purpose of this article is to explain and analyze Parizi’s view regarding to women’s status in his historical works through a descriptive-analytical method and based on data taken from library sources. The findings of this study show that in association with the position of women in his works the good and positive image of women is superior to its negative aspect. Compared to his other works, in his collective work known as "Weekly", the role and position of women have been mentioned more. In addition to consideration on women’s role in society, he has also paid attention to their cultural role in his works. He pays special attention to their role in the family as well as women's economic power. He has sought the role of women in political events as behind-the-scenes and also motivating factors for men in their important political decisions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: women
  • women's historiography
  • lower classes
  • people
  • Bastani Parizi