داوران

 

 

نام و نام خانوادگی

نشانة پست الکترونیک

مرتبة علمی

سمت / سازمان

Publons

ابراهیم خراسانی پاریزی

abrahim.khorasany@gmail.com

استادیار

تاریخ و تمدن اسلامی، علوم انسانی، دانشگاه آزاد بافت، بافت، ایران

Publons

دکتر احسان چنگیزی

ehsan.changizi@atu.ac.ir

دانشیار

دانشیار گروه زبانشناسی دانشگاه علامه طباطبائی

Publons

دکتر احمد امیری خراسانی

amiri@mail.uk.ac.ir

استاد

عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

Publons

دکتر احمد پارسا

dr.ahmadparsa@gmail.com

استاد

عضو هیات علمی دانشگاه کردستان

Publons

دکتر اکبر صیاد کوه

ak_sayad@yahoo.com

استاد

عضو هیات علمی دانشگاه شیراز

Publons

دکتر اکبر صیاد کوه

ak_sayad@yahoo.com

دانشیار

عضو هیات علمی

دانشگه بجنورد

Publons

دکتر امید وحدانی فر

o.vahdanifar@gmail.com

استادیار

دانشگاه بجنورد

Publons

دکتر امیر حسین  چیت سازیان

chitsazian@kashanu.ac.ir

استادیار

دانشیار گروه مطالعات عالی هنر، دانشکده معماری و هنر، دانشگاه کاشان

Publons

دکتر ایمان ذکریایی کرمانی

i.zakariaee@aui.ac.ir 

استادیار

صنایع دستی، دانشگاه هنر اصفهان

Publons

دکتر بهجت السادات حجازی

hejazi@mail.uk.ac.ir

دانشیار

دانشگاه شهید باهنر کرمان

Publons

دکتر پوران علیپور

salipoor@mail.uk.ac.ir

استادیار

دانشگاه شهید باهنر کرمان

Publons

دکتر جمشید روستا

jamshidroosta@yahoo.com

استادیار

دانشگاه شهید باهنر کرمان

Publons

دکتر حسن ذوالفقاری

zolfagari_hasan@yahoo.com

استاد

عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس،

Publons

دکتر حسین پرویز طلائی

parviztalaee@gmail.com

استادیار

عضو هیات علمی بخش تاریخ دانشگاه شهید باهنر کرمان

Publons

دکتر حامد حسینخانی

hamed.h@uk.ac.ir

استادیار

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان

Publons

دکتر حسین غضنفر پور

ma1380@uk.ac.ir

دانشیار

عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

Publons

دکتر حمید جعفری قریه علی

hzer1345@yahoo.com

دانشیار

عضو هیأت علمی دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان

Publons

دکتر حمید کاویانی پویا

pooya1696@yahoo.com

استادیار

عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر، گروه تاریخ

Publons

دکتر حمیدرضا خوارزمی

hamidrezakharazmi@uk.ac.ir

دانشیار

دانشگاه شهید باهنر کرمان

Publons

دکتر رضا صحت منش

rsm [dot] hist [at] gmail [dot] com

دانشیار

گروه تاریخ، دانشگاه جیرفت

Publons

دکتر زهرا سید یزدی

z.sayyedyazdi@vru.ac.ir

استادیار

دانشگاه ولی عصر

Publons

دکتر ساحل عرفان منش

sahelerfanmanesh61@gmail.com

استادیار

استادیار گروه صنایع دستی ، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.

Publons

دکتر سارا صادقی نیا

sara.sadeghinia@gmail.com

استادیار

عضو هیات علمی دانشکده هنر دانشگاه دامغان

Publons

دکتر سجاد آیدنلو

aydenloo@gmail.com

دانشیار

عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور اورمیه

Publons

دکتر سرور خراشادی

s.khorashadi@modares.ac.ir

استادیار

گروه باستان شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

Publons

دکتر سعید امیر حاجلو

saeed.hajloo@gmail.com

استادیار

عضو هیات علمی گروه باستان شناسی دانشگاه تربیت مدرس

Publons

دکتر سلمان ساکت

saket@ferdowsi.um.ac.ir

استادیار

استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

Publons

دکتر سید محمد حسین موسوی نسب

hossein.mousavi-nasab@uk.ac.ir

دانشیار

دانشیار روانشناسی سلامت، گروه روانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

Publons

دکتر سید محمد طیبی

m.tayybi@uk.ac.ir

دانشیار

عضو هیات علمی / دانشگاه شهید باهنر کرمان

Publons

دکتر شمس الدین نجمی

sh.najmi@yahoo.com

استاد

عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

Publons

دکتر عباس آذرانداز

: azarandaz@uk.ac.ir

پژوهشگر

پژوهشگر پژوهشکدۀ فرهنگ اسلام و ایران، دانشگاه شهید باهنر کرمان

Publons

دکتر عباس آذرانداز

rfarhang@uk.ac.ir

استادیار

مدیر داخلی نشریات دانشکده ادبیات دانشگاه باهنر کرمان

Publons

دکتر علی اصغر چاهیان بروجنی

aliasghar.chahian@yahoo.com

دانش آموخته دکتری،

تاریخ ایران بعد از اسلام، دانشگاه تبریز

Publons

دکتر علی اکبر کجباف

kajbaf@ltr.ui.ac.ir

دکترای

 

تاریخ ایران بعد از اسلام رییس دانشگاه فرهنگیان استان اصفهان

Publons

دکتر علی جهانشاهی افشار

ajahanshahiafshar@gmail.com

استادیار

عضو هیات علمی

Publons

دکتر علیرضا سلیمان زاده

soleymanzade@lihu.usb.ac.ir

استادیار

عضو هیات علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه سیستان و بلوچستان

Publons

دکتر علیرضا مهدیزاده

a.r.mehdizadeh@uk.ac.ir

استادیار

عضو هیات علمی دانشکده هنر دانشگاه شهید باهنر کرمان

Publons

دکتر عنایت الله شریف پور

e.sharifpour@mail.uk.ac.ir

استادیار

مدیر مسئول دانشگاه شهید باهنر کرمان

Publons

دکتر فاطمه جمالی

r.baran.001@gmail.com

استادیار

استادیار دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

Publons

دکتر فرهاد دشتکی نیا

farhad_dashtakinia@yahoo.com

استادیار

دانشگاه شهید باهنر کرمان

Publons

دکتر کاوس حسن لی

kavooshassanli@gmail.com

استاد

عضو هیات علمی دانشگاه شیراز

Publons

دکتر مجتبی یزدانپناه

myazdanpanah51@uk.ac.ir

استادیار

عضو هیأت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

Publons

دکتر محتشم محمدی

mohtasham@kazerunsfu.ac.ir

دانشیار

عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه سلمان فارسی کازرون، کازرون، ایران.

Publons

دکتر محسن مرسلپور

morsalpour@lihu.usb.ac.ir

دانشیار

انشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکده ادبیات و علوم

انسانی گروه تاریخ

Publons

دکتر محمد صادق بصیری

ms.basiri@gmail.com

دانشیار

عضو هیأت علمی دانشگاه شهیدباهنر کرمان

Publons

دکتر محمد مطلبی

motallebi@uk.ac.ir

استادیار

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهید باهنر ، کرمان، ایران

Publons

دکتر محمدرضا ابوالقاسمی

mr.abolghassemi@ut.ac.ir

استادیار

استادیار دانشکده هنرهای تجسمی- دانشگاه تهران

Publons

دکتر محمدرضا صرفی

msarfi@uk.ac.ir

استاد

استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

Publons

دکتر محمود رضایی دشت ارژنه

mrezaei355@gmail.com

دانشیار

دانشگاه شیراز

Publons

دکتر محمودی جعفری دهقی

 

استاد

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

Publons

دکتر مرتضی عطایی

m.ataie@umz.ac.ir

استادیار

باستان شناسی، دانشکده میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، دانشگاه مازندران، نوشهر

Publons

دکتر مسعود علیا

m.olia@art.ac.ir

استادیار

استادیار گروه فلسفه هنر، دانشگاه هنر، کرج

Publons

دکتر مهدی شاهین

shahin4382@yahoo.com

دانشیار

دانشگاه لرستان

Publons

دکتر مهدی کشاورز افشار

m.afshar@modares.ac.ir

 

دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

 

Publons

دکتر مهناز شرفی

mhsharifi588@yahoo.com

استادیار

باستان شناسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

Publons

دکتر مهین دخت فرخ نیا

mahin.farrokhnia@gmail.com

استادیار

دانشگاه بجنورد

Publons

دکتر نادر شایگان فر

n.shayganfar@aui.ac.ir

دانشیار

دانشیار پژوهش هنر دانشگاه هنر اصفهان

Publons

دکتر نازیلا دریایی

n_daryaie@yahoo.com

استادیار

استادیار پژوهشکده دانشنامه نگاری، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

Publons

دکتر ناصر محسنی نیا

mohseninia1340@gmail.com

دانشیار

دانشیاز بخش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شعید باهنر کرمان ایران

Publons

دکتر نجمه حسینی سروری

hosseini.sarvari@gmail.com

دانشیار

دانشگاه شهید باهنر کرمان

Publons

دکتر نجمه دری

drdorri_3415@yahoo.com

دانشیار

عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

Publons

دکتر نسرین فلاح

n.fallah@mail.uk.ac.ir

استادیار

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

Publons

دکتر نوشیروان خضری مقدم

khezri147@uk.ac.ir

داشیار

گروه روانشناسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

Publons

دکتر هوشنگ محمدی افشار

h.afshaar@gmail.com

دانشیار

دانشگاه شهید باهنر- دانشکده ادبیات و علوم انسانی-بخش زبان و ادبیات فارسی.

Publons

دکتر یدالله پاشابادی

y.pashabadi@uok.ac.ir

دانشیار

زبان و ادبیات کردی - دانشکده زبان و ادبیات - دانشگاه کردستان -

Publons

دکترحسن  باستانی راد

h-bastanirad [at] sbu.ac.ir

استادیار

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ، تاریخ،

Publons

دکترسید احمد پارسا

a.parsa [at] uok.ac.ir

استاد

عضو هیات علمی دانشگاه کردستان

Publons

دکتر معصومه باقری حسن کیاده

 mbagherih@uk.ac.ir

دانشیار

 گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

Publon

دکتر علی ضیاءالدیّنی دشتخاکی

A.ziaaddini@uk.ac.ir

 

عضو پژوهشکده فرهنگ اسلام و ایران دانشگاه شهید باهنر کرمان Publon

دکتر آزاده قادری

a.ghaderi.uk.ac.ir

استادیار

عضو هیا علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده حقوق و الهیات، گروه عربی

 

 

روند داوری :

در مجلۀ مطالعات ایرانی، داوری مقالات در دو مرحلۀ گزارشگری اولیه و داوری نهایی صورت می‌گیرد. در مرحلۀ گزارشگری اولیه، مقاله توسط سردبیر بررسی می‌شود. در این مرحله مشخص می‌شود که آیا مقاله در حوزۀ فعالیت مجله هست؟ آیا ساختار مجله را رعایت کرده است؟ آیا از استاندارد لازم برای یک مقالۀ علمی برخوردار است؟

-اگر مقاله ناهمخوان با محتوای مجله باشد، عدم پذیرش به نویسنده(گان) اعلام می شود.

-چنانچه مقاله از استانداردهای لازم برخوردار باشد، در چرخۀ داوری قرار می ‌یرد و برای 2 داور ارسال می شود. (به محض دریافت دو نظر یکسان از سوی داوران (پذیرش/رد/ اصلاحات) مقاله در هیأت تحریریه طرح و برای داوران منتخب و متخصص موضوع ارسال می شود.

**توضیح:

پس از دریافت نظر داوران، نظرهای آنان برای نویسنده (گان) ارسال می‌شود و پس از دریافت فایل اصلاح شده، از بین داوران، یک نفر برای تطبیق اصلاحات و انجام نظر همۀ داوران مشخص می‌شود (گزارشگر تطبیق اصلاحات).

 

داوران محترم درهنگام داوری لازم است نکات زیر را در نظر داشته باشند:

 • تنها داوری مقاله‌هایی را بپذیرند که در حیطۀ تخصص آنان است و قادر به انجام داوری در زمان معلوم هستند.
 • به محرمانه بودن اطلاعات داوری احترام بگذارند.
 • از اطلاعات به دست آورده هنگام داوری به نفع خود یا هر شخص یا سازمان دیگری استفاده نکنند.
 • ناسازگاری‌های بالقوه با محتوای مجله را اطلاع دهند و یا اگر در زمینۀ یکی از ناسازگاری‌ها اطمینان حاصل نشده است، با مجله مکاتبه کنند تا مطمئن شوند.
 • اجازه ندهند که داوری آن‌ها تحت تأثیر مسایلی چون ملیت، مذهب، باورهای سیاسی، جنسیت و یا دیگر مسایل مربوط به نویسنده قرار گیرد.
 • در داوری، بی طرف باشند و نظرهای اصلاحی‌شان در جهت بهبود سطح علمی مقاله باشد.
 • در صورتی که برای مقاله داور جایگزین انتخاب و معرفی می‌کنند، براساس تخصص و تناسب آنان و نه در نظر گرفتن ملاحظات شخصی باشد.
 • اگر به هر نحوی در پژوهش نقشی داشته اند و یا به هر دلیل احتمال شناختن نویسنده را می دهند، از داوری آن پرهیز کنند.
 • اگر خود پژوهشی، شبیه به نسخۀ اولیۀ ارائه شده، در دست انجام دارند و یا به مجلۀ دیگری ارائه کرده اند، از داوری کار خودداری کنند.
 • کل نسخه اولیه ارائه شده و نقدهای آن را محرمانه نگه دارند.
 • اطمینان حاصل کنند که نظرها و پیشنهادهای آنان برای سردبیر مجله و نویسندۀ مقاله، هماهنگ و یکسان باشند.
 • از پیشنهاد استناد به کار خود داور، تنها برای بالا بردن میزان استنادات مقالۀ خود، پرهیز کنند.
 • اگر از سوی مجله در مورد داوری با آنها تماس گرفته شد، بلافاصله پاسخگو باشند و اطلاعات مورد نیاز را ارائه دهند.
 • اگر مطلبی مرتبط پس از تسلیم گزارش به نظر داور رسید، که امکان تغییر در نظرها و پیشنهادها را به وجود می آورد، حتما به مجله اطلاع دهند.

نکاتی که داوران تطبیق اصلاحات لازم است رعایت کنند:

 • گزارش آماده شده توسط داوران دیگر را مطالعه کنند تا درک آنان از موضوع و تصمیم حاصل شده افزایش یابد؛ همچنین با مداقه، از اِعمال نظر دو داور دیگر از سوی نویسنده اطمینان حاصل کنند.
 • تلاش کنند تا خود را با درخواست‌های مجله، مبنی بر اصلاح گزارش خود و یا تسلیم مجدد نسخۀ اولیۀ داوری شده، هماهنگ کنند.
 • اگرمطلبی برای بهبود کیفیت مقاله- در این مرحله- به نظرشان رسید، حتما گزارش کنند.