درباره نشریه

دو فصلنامة « مطالعات ایرانی» دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی دانشگاه شهیدباهنر کرمان، مجله ای علمی  در حوزة مطالعات ایرانی(ادبیات، زبان و فرهنگ ایرانی و تاریخ) است که در دو شماره «بهار و تابستان» و «پاییز و زمستان» منتشر می­ شود.