اهداف و چشم انداز

«مجله مطالعات ایرانی» دوفصلنامه علمی و پژوهشی در رشته زبان و ادبیات فارسی است که مقاله‌های علمی، پژوهشی و مروری به زبان فارسی به همراه چکیده انگلیسی مبسوط در حوزه‌های: ایران‌شناسی، تاریخ، زبان، ادبیات و فرهنگ ایرانی منتشر می‌کند. «مجله مطالعات ایرانی» توسط دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان با مشارکت انجمن ایران‌شناسی به صورت دوفصلنامه و به طور دسترسی آزاد منتشر می‌شود.

اهداف

«مجله مطالعات ایرانی» با هدف ایجاد زمینه‌های مطالعه و پژوهش در زمینه‌های مختلف ایران‌شناسی منتشر می‌شود. رویکرد اصلی مقالات این مجله ادبیات، تاریخ، فرهنگ، زبان و اساطیر ایران و مظاهر آن است.

- ایجاد زمینه‌های لازم برای بهره گیری از فرهنگ ایرانی؛

- تلاش برای معرفی و اعتلای مطالعات مربوط به ایران؛

- نشان دادن زمینه‌های نوین مطالعات ایرانی.

 چشم‌انداز

مجلۀ مطالعات ایرانی کلیه مقالات مرتبط با ایران‌شناسی را بررسی می‌کند و پذیرای مقالات (پژوهشی، مروری، ترویجی) باکیفیت و مرتبط از نویسندگان در موضوع‌های زیر است:

    - ادبیات و زبان‌های ایرانی
    - بن‌مایه‌های اساطیری در ادبیات و فرهنگ ایران
    - تاریخ و میراث فرهنگی ایران
    - جریان‌شناسی تاریخی، فکری و ادبی ایران کهن
    - فرهنگ و هنرهای ایرانی-اسلامی
    - فولکلور: فرهنگ و ادبیات عامه
    - مطالعات ایرانی
    - مطالعات بین رشته‌ای با محوریت ایران‌شناسی
    - نماد و نشانه‌شناسی هنری-ادبی ایران.