اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر محمدرضا صرفی

زبان و ادبیات فارسی استاد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

plit.uk.ac.ir/en/~sarfi
sarfiuk.ac.ir
31322343
0000-0003-2088-0001

مدیر مسئول

دکتر عنایت‌الله شریف‌پور

زبان و ادبیات فارسی دانشیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

uk.ac.ir/en/~e.sharifpour
e.sharifpourmail.uk.ac.ir
31322400
0000-0001-7278-3962

مدیر اجرایی

دکتر عباس آذرانداز

فرهنگ و زبان‌های باستانی ایران پژوهشکده فرهنگ اسلام و ایران، پژوهشگر زبان و ادبیات ایران، دانشگاه شهید کرمان، کرمان، ایران

inseneenv.uk.ac.ir/
azarandazuk.ac.ir
03431322202
0009-0001-4726-5474

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر مارک جان البریخت

تاریخ، تاریخ ایران، تاریخ باستان دانشیار، مطالعات تاریخی و مطالعات شرقی، دانشگاه ژشوف، لهستان

www.researchgate.net/profile/Marek-Olbrycht
marekolbrychtwp.pl
0000-0001-6709-752X

دکتر محمود امیدسالار

زبان و ادبیات فارسی استاد بازنشستۀ دانشگاه ایالتی کالیفرنیا، آمریکا

uci.academia.edu/MahmoudOmidsalar
momidsacalstatela.edu

دکتر سالومه غلامی

زبان‌شناسی تاریخی و تطبیقی، گویش‌ها و زبان‌های ایرانی استاد گروه زبانشناسی تطبیقی، دانشگاه گوته فرانکفورت، آلمان

titus.uni-frankfurt.de/personal/gholami.htm
gholamiem.uni-frankfurt.de
0000-0002-6548-0282

دکتر ایرج بویف

زبانشناسی دانشیار گروه روزنامه‌نگاری بین‌المللی، دانشگاه زبان شناسی نیژنی نووگورود، نیژنی نووگورود، روسیه

lunn.ru/tutors/6834
sogdokyandex.vy
+79036072809

اعضای هیات تحریریه

دکتر سجاد آیدنلو

زبان و ادبیات فارسی استاد دانشگاه پیام نور ارومیه

aydenloopnu.ac.ir
0000-0001-5861-6789

دکتر زهره زرشناس

فرهنگ و زبان‌های باستانی استاد، پژوهشکده زبان‌شناسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران

simap.ihcs.ac.ir/cv/zarshenas/
zzarshenasgmail.com
0000-0003-0653-6335

دکتر مهشید میرفخرایی

فرهنگ و زبان‌های باستانی ایران استاد، پژوهشکده زبان‌شناسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران

www.ihcs.ac.ir/
mahshidmirfakhraieyahoo.com

دکتر شمس‌الدین نجمی

تاریخ، تاریخ ایران، تاریخ باستان دانشیار گروه تاریخ، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

uk.ac.ir/~najmi
najmiuk.ac.ir
03413202411
0000-0001-7832-306X

دکتر سید محمّد طیّبی

تاریخ ایران دانشیار گروه تاریخ، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

m.tayybiuk.ac.ir
0000-0003-1551-5595

دکتر معصومه باقری حسن کیاده

فرهنگ و زبان‌های باستانی دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

plit.uk.ac.ir/en/~mbagherih
mbagherihuk.ac.ir
0009-0009-0149-5352

دکتر صدیقه علیپور

زبان و ادبیات فارسی، نقد ادبی دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

plit.uk.ac.ir/en/~salipoor
salipoormail.uk.ac.ir
09131480040
0000-0002-7215-1145

دکتر هوشنگ محمدی افشار

زبان و ادبیات فارسی دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

plit.uk.ac.ir/en/~h.afshar
h.afsharuk.ac.ir
0000-0002-2960-1307


h.afshaar@gmail.com

ویراستار انگلیسی

دکتر عباس آذرانداز

فرهنگ و زبان‌های باستانی پژوهشکده فرهنگ اسلام و ایران، پژوهشگر زبان و ادبیات ایران، دانشگاه شهید کرمان، کرمان، ایران

inseneenv.uk.ac.ir/
abbasazarandazyahoo.com
0009-0001-4726-5474

مشاور نمایه سازی

علیرضا نوروزی

علم اطلاعات، بازنمایی و بازیابی اطلاعات، نمایه‌سازی مجلات دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

profile.ut.ac.ir/en/~noruzi
noruziut.ac.ir
+98(0)2161117669
0000-0003-0877-1566

h-index: 22