اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر عنایت الله شریف پور،(عضو هیات تحریریه مجله)

زبان و ادبیات فارسی دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

e.sharifpourmail.uk.ac.ir
3202411

سردبیر

دکتر محمدرضا صرفی

زبان و ادبیات فارسی استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

sarfiuk.ac.ir
31322343

اعضای هیات تحریریه

دکتر سجاد آیدنلو

زبان و ادبیات فارسی استاد دانشگاه پیام نور ارومیه

aydenloogmail.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر مارک جان البریخت

تاریخ دانشیار، مطالعات تاریخی و مطالعات شرقی، دانشگاه Rzeszow.

marekolbrychtwp.pl

دکتر محمود امیدسالار

زبان و ادبیات فارسی استاد بازنشستۀ کتابخانه ایالتی کالیفرنیا

momidsaexchange.calstatela.edu

اعضای هیات تحریریه

دکتر اللهیار خلعتبری

تاریخ استاد داشگاه شهید بهشتی تهران

allahyarkhalatbarigmail.com
3202411

دکتر زهره زرشناس

فرهنگ و زبانهای باستانی استاد پژوهشگاه علوم انسانی

zzarshenasgmail.com

دکتر سید محمّد طیّبی

تاریخ دانشیار گروه تاریخ دانشگاه شهید باهنر کرمان

m.tayybimail.uk.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

سالومه غلامی

زبانسشناسی تاریخی و تطبیقی، گویشها و زبانهای ایرانی گروه زبانشناسی تطبیقی، دانشگاه گوته فرانکفورت

titus.uni-frankfurt.de/personal/gholami.htm
gholamiem.uni-frankfurt.de
0049-176-41120020
https://orcid.org/00

اعضای هیات تحریریه

دکتر مهشید میرفخرایی

فرهنگ و زبان های باستانی استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

mahshidmirfakhraieyahoo.com

دکتر شمس الدین نجمی

تاریخ دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

najmiuk.ac.ir
03413202411

مدیر داخلی

محمد مطلبی استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی

فرهنگ و زبانهای باستانی استادیار

hamidrezakharazmiuk.ac.ir
31322342