«مطالعه مؤلفه‌های ساختاری و معنایی سر در و دو ستون کاشی نگاری شده بارگاه حضرت سلیمان اثر استاد ابراهیم در شیراز دوره قاجار»

نوع مقاله : علمی

نویسنده

دانشیار دانشگاه الزهرا

10.22103/jis/jis.2024.21568.2492

چکیده

کاشی نگاره داستان بارگاه حضرت سلیمان نبی و دیوها از نمونه‌های هنری دوره قاجار است که علاوه بر ویژگی‌های هنری و مذهبی نمایانگر ارتباط هنر، دین و سیاست در دوره قاجار را نشان می‌دهد که تاکنون مورد معرفی و بررسی قرار نگرفته است. این سر در نایاب در حراج بونامز در سال 2010عرضه‌شده استو سنت تصویرگری کاشی نگاری دوره قاجار را نشان می‌دهد. هدف پژوهش در پی آن است تا با بررسی لایه‌های معنایی و ارزش‌های نمادین مستتر در وجود بصری این کاشی نگاره به‌مثابهنشانه‌هایی درکل ساختار سر در و دو ستون مذکور، نحوه ترسیم، تحلیل و سپس منشأشکل‌گیری‌شان تبیین شود وجنبه‌های محتوایی و مفهومی از این اثر مغفول مانده دوره قاجار را در بستر تاریخی و اجتماعی آن بازشناسی و با معیارهای دوره قاجار شناسایی کند. سؤالپژوهش به این شرح است که کاشی نگاری این سر در باالهام‌پذیری ازبارگاه حضرت سلیمان دارای چه ویژگی‌های ساختاری و المان‌های بصری است؟ در قسمت سر در و ستون‌هابه چه مضامینی اشاره‌شده است و آیا دارای ارتباط است؟ روش پژوهش حاضر به شیوه توصیفی تحلیلی و به شیوه کیفی است. جمع‌آوری اطلاعات به شیوه اسنادی (کتابخانه‌ای) است. نتیجه در انتهای پژوهش حاضر مشخص می‌شود مضمون این اثر بارگاه حضرت سلیمان است که از الگوهای قراردادی پیشین استفاده‌شده و برای بیان شوکت و قدرت به سفارش حاجی عبد المحمد اثر استاد ابراهیم ساخته‌شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

"Study of the structural and semantic components of the door and the two tiled columns of Hazrat Suleiman's Court by Estad Ibrahim in Shiraz during the Qajar period"

نویسنده [English]

  • Elaheh Panjehbashi
associate at alzahra
چکیده [English]

The tile painting of the court of Hazrat Suleiman the Prophet and the demons is one of the artistic examples of the Qajar period, which, in addition to the artistic and religious characteristics, shows the relationship between art, religion and politics in the Qajar period, which has not been introduced and investigated so far. This rare head was offered at the Bonams auction in 2010 and shows the tradition of tile painting of the Qajar period. The purpose of the research is to investigate the layers of meaning and symbolic values derived from the visual existence of this tile painting as signs in the entire structure of the door and the two mentioned columns, how to draw, analyze and then explain the origin of their formation and the aspect to recognize the content and concepts of this neglected work of the Qajar period in its historical and social context and identify it with the criteria of the Qajar period. The question of the research is as follows: What structural features and visual elements does the tile painting of this door with inspiration from Hazrat Suleiman's court have? What themes are mentioned in the head of the door and columns and is it related? The present research method is descriptive, analytical and qualitative. Collecting information is in a documentary (library) way. At the end of the present research, it is clear that the theme of this work is Hadar Suleiman's court, which used previous contractual patterns and was made by the

کلیدواژه‌ها [English]

  • Qajar
  • door head
  • tile column
  • Hazrat Suleiman's court
  • Hodhod