اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر عنایت‌الله شریف‌پور

زبان و ادبیات فارسی دانشیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

uk.ac.ir/en/~e.sharifpour
e.sharifpourmail.uk.ac.ir
31322400

سردبیر

دکتر محمدرضا صرفی

زبان و ادبیات فارسی استاد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

plit.uk.ac.ir/en/~sarfi
sarfiuk.ac.ir
31322343
0000-0003-2088-0001

اعضای هیات تحریریه

دکتر سجاد آیدنلو

زبان و ادبیات فارسی استاد دانشگاه پیام نور ارومیه

aydenloogmail.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر مارک جان البریخت

تاریخ، تاریخ ایران، تاریخ باستان دانشیار، مطالعات تاریخی و مطالعات شرقی، دانشگاه ژشوف، لهستان

www.researchgate.net/profile/Marek-Olbrycht
marekolbrychtwp.pl
0000-0001-6709-752X

دکتر محمود امیدسالار

زبان و ادبیات فارسی استاد بازنشستۀ دانشگاه ایالتی کالیفرنیا، آمریکا

uci.academia.edu/MahmoudOmidsalar
momidsacalstatela.edu

دکتر سالومه غلامی

زبان‌شناسی تاریخی و تطبیقی، گویش‌ها و زبان‌های ایرانی استاد گروه زبانشناسی تطبیقی، دانشگاه گوته فرانکفورت، آلمان

titus.uni-frankfurt.de/personal/gholami.htm
gholamiem.uni-frankfurt.de
0000-0002-6548-0282

اعضای هیات تحریریه

دکتر عنایت‌الله شریف‌پور

زبان و ادبیات فارسی دانشیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

uk.ac.ir/en/~e.sharifpour
e.sharifpourmail.uk.ac.ir
3202411

دکتر معصومه باقری حسن کیاده

فرهنگ و زبانهای باستانی دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

hmahrooyahoo.com

دکتر اللهیار خلعتبری

تاریخ، تاریخ ایران، تاریخ باستان استاد تاریخ، داشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

allahyarkhalatbarigmail.com
3202411

دکتر زهره زرشناس

فرهنگ و زبانهای باستانی استاد پژوهشگاه علوم انسانی

zzarshenasgmail.com

دکتر صدیقه علیپور

زبان و ادبیات فارسی دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

salipoormail.uk.ac.ir

محمدرضا صرفی

زبان و ادبیات فارسی استاد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

plit.uk.ac.ir/en/~sarfi
sarfiuk.ac.ir
0000-0003-2088-0001

دکتر سید محمّد طیّبی

تاریخ دانشیار گروه تاریخ، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

m.tayybiuk.ac.ir

دکتر مهشید میرفخرایی

فرهنگ و زبان های باستانی استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

mahshidmirfakhraieyahoo.com

دکتر شمس‌الدین نجمی

تاریخ، تاریخ ایران، تاریخ باستان دانشیار گروه تاریخ، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

uk.ac.ir/~najmi
najmiuk.ac.ir
03413202411

مدیر داخلی

دکتر محمد مطلبی

فرهنگ و زبان‌های باستانی استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

hu.uk.ac.ir/~motallebi
motallebiuk.ac.ir
03431322344

ویراستار انگلیسی

موحده سادات موسوی

مترجمی زبان انگلیسی دانشجوی دکتری مترجمی زبان انگلیسی

movahede.mousavi94gmail.com
0000-0002-7333-850X