موضوعات = مطالعات ایرانی
توالی مفعول و فعل در متن فارسی‌میانۀ اردشیر بابکان و مقایسۀ آن با متنی از فارسی‌نو

دوره 23، شماره 45، تیر 1403، صفحه 345-365

10.22103/jis.2024.22095.2526

حامد مولایی؛ فهیمه شکیبا؛ فاطمه محمدی رفسنجانی پور