بازتاب ساختار و واژه های «سرود مروارید» در دیوان حافظ.

نوع مقاله : علمی

نویسنده

گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد آباده، دانشگاه آزاد اسلامی، آباده، ایران

10.22103/jis.2024.22220.2537

چکیده

بن‌مایه‌های تبعید روح، هبوط، اسارت، فراموشی، بیداری، رهایی و بازگشت به اصل نخستین، مضامینی نوظهور و مربوط به عرفان اسلامی نیستند، بلکه بسیار کهن‌تراند. «سرود مروارید» یکی از کهن‌ترین داستان‌های رمزی در جهان است؛ که مضامین یاد شده در آن به کم‌ترین لفظ و معنی بسیار، به زیبایی و با زبانی رمزی بیان شده، در عرفان جهان تأثیر گذاشته است. جوهر اندیشۀ سرود مروارید، گنوسی است، که در آرای مانوییان، بوداییان و مسیحیان به فراوانی دیده می-شود. در این مقاله تلاش شده تا جلوه‌ها و بازتاب ریخت‌شناسانه و واژگانی سرود مروارید، در اندیشه و اشعار حافظ بررسی شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد حافظ همراه و هم‌دل با بن‌مایه‌های سرود مروارید، در یک سیر و سفر روحانی، که از ازل آغاز شده، روح را تنبیه و تربیت می‌کند تا مانند شاهزادۀ سرود مروارید، سرانجام از پیراهن تن جدا شود و به وطن مألوف بازگردد و بار امانت را به معشوق ازلی تقدیم دارد. این پژوهش به روش توصیفی‌، تطبیقی، تحلیلی و مطالعۀ کتاب‌خانه‌ای، انجام شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The reflections of structure and vocabularies of “The hymn of the Pearl” in Hafiz's poems:

نویسنده [English]

  • ali asghar zarei
Department of literature, Abadeh Branch, Islamic Azad University, Abadeh, Iran.
چکیده [English]

What is certain is that the motifs of banishment of the soul, descent, captivity, forgetting, awakening, liberation, and returning to the original principle are not emerging themes related to Islamic mysticism, but are much older. Undoubtedly, “The Hymn of the Pearl” is one of the oldest Symbolic stories in the world; the themes mentioned in it have been expressed in the fewest words beautifully, with many meanings, and with a coded language, and they have also influenced the mysticism of the world. The essence of the thought of The Hymn of the Pearl is Gnostic, which can be seen in the opinions of Manichaeans, Buddhists and Christians. In this article, an attempt has been made to examine the effects and morphological and lexical reflection of The Hymn of the Pearl in Hafez's thoughts and poems. The researches show that Hafez, along with sympathizing with the themes of the Hymn of the Pearl, in a spiritual journey, which started from eternity, punishes and educates the soul until, like the prince of The Hymn of the Pearl. Finally He should separate from his body and return to his familiar homeland and present the burden of trust to his eternal lover. This research has been done by descriptive, comparative, analytical and library study methods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pearl
  • descent
  • forgetfulness
  • awakening
  • Hafiz