دوره و شماره: دوره 23، شماره 45، تیر 1403، صفحه 1-499 (-) 
بن‌مایۀ تولد نامتعارف قهرمان در افسانه‌های خور و بیابانک

صفحه 115-134

10.22103/jis.2024.22228.2538

فاطمه رفعت؛ اکبر شایان سرشت؛ ابراهیم محمدی؛ حامد نوروزی


بررسی نمادهای جانوری در اشعار ادیب الممالک فراهانی

صفحه 367-387

10.22103/jis.2023.21099.2452

النا میرحسینی وکیلی؛ مریم غلامرضا بیگی؛ مجید حاجی زاده