استعارۀ مفهومی انسان کامل در دفتر اول مثنوی با تکیه بر دو عنصر دریا و خورشید

نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 دانشجو

2 استاد

3 دانشگاه بیرجند

10.22103/jis.2024.21882.2510

چکیده

استعارۀ مفهومی در چارچوب معناشناسی شناختی، بر نقش تجربیّات در ساختاربخشیدن به مقوله-های ذهن و ادراک مفاهیم، تأکید می‌ورزد. مولانا از پدیده‌های طبیعی برای تبیین جهان‌بینی عرفانی استفاده می‌کند. از آنجا که توجّه مولانا بیش از همۀ پدیده‌های طبیعت به خورشید و سپس دریا است؛ در این تحقیق بر آن بوده‌ایم تا استعارۀ مفهومی ولی در دفتر اول مثنوی را با تکیه بر دو عنصر دریا و خورشید بررسی کنیم تا از این رهگذر اوصاف و نقش ولی را تبیین نماییم. در روش‌شناسی پژوهش، جامعۀ آماری دفتر اول مثنوی مولانا است. روش تحلیل اطلاعات، توصیفی با رویکرد تحلیل محتوا است. پژوهش نشان می‌دهد، «خورشید» و «دریا» در دفتر اول مثنوی مولانا، به‌عنوان دو عنصر پر رنگ، با همۀ نمودهای خود درخدمت تبیین جهان‌بینی مولانا نسبت به ولی و روشن کنندۀ مفاهیمی چون «بقا، «اتحاد»، «فنا» و« لزوم ملازمت با پیر»است. مولانا با بهره‌گیری ازجنبه‌های استعاره‌ساز خورشید و دریا و خوشه‌های تصویری مرتبط و متضادّ شبکه‌ای از استعاره‌ها را آفریده که همگی معرف کلان استعارۀ «ولی خورشید است» و «ولی دریا است» می‌باشند. این خرده استعارها عبارتند از: ماه، ستاره، چراغ، صدف، ماهی و مروارید که همۀ آن ها نیز روشنگر و تبیین کنندۀ نقش ولی هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Conceptual metaphor of the perfect human being in the first book of Masnavi based on the two elements of sea and sun

نویسندگان [English]

  • monireh eidi 1
  • mohammad behnamfar 2
  • sayedmehdi rahimi 3
  • ebrahim mohammadi 3
1 student
2 Professor
3 Birjand University
چکیده [English]

Conceptual metaphor in the context of cognitive semantics emphasizes the role of experiences in structuring categories of the mind and perceiving concepts. The elements of nature are one of the most experimental fields for explaining the mystical worldview. Since the sea and the sun are two great and majestic phenomena, they have attracted the attention of Rumi in depiction; Therefore, in this research, we have aimed to examine the conceptual metaphor of the perfect man, relying on the two elements of the sea and the sun, in order to explain the attributes and role of the perfect man. statistical society is the first office of Maulana's masnavi.The data analysis method is descriptive with analytical content. This research shows that "Sun" and "Sea" in the first book of Rumi's Masnavi, as two colorful elements, serve to explain Rumi's worldview towards the perfect human being, with all their manifestations, and clarify concepts such as " Survival is "unity", "destruction" and "the need to work with the old". The results of this research show that Rumi created a network of metaphors by using the metaphorical aspects of the sun and the sea and related and contrasting image clusters, all of which represent the macro metaphor of "Man is the perfect light" and "the perfect man is the sea". These sub-metaphors are: sun, moon, star, lamp, oyster, fish and pearl, all of which explain the position and role of a perfect human being. The roles of a perfect human are: guidance, therapy and improvement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • conceptual metaphor
  • perfect human being
  • sun
  • sea
  • Masnavi