تحلیل و بررسی جایگاه زنان در ضرب‌المثل‌های شهر دهاقان بر بنیاد تحریف‌های شناختی

نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 1- دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان

2 دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان

3 استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی

10.22103/jis.2024.20531.2417

چکیده

ادبیات شفاهی هر منطقه‌ نوعی از ادبیات عامیانه محسوب می‌گردد که می‌توان از طریق تحلیل و بررسی آن، به شناخت جنبه‌های مختلف فرهنگ و ادبیات حاکم بر آن منطقه و طرز تفکر مردمانش پرداخت. ضرب‌المثل یکی از اجزاء ادبیات عامه است. برخی از ضرب‌المثل‌ها سو‌گیری جنسیتی دارند. در هر فرهنگی ضرب‌المثل‌های جنسیتی، نشان‌دهندة موقعیت اجتماعی زن و مرد است. در این ضرب‌المثل‌ها توقعات و خواست‌های جامعه از هر جنس (زن و مرد) مشخص شده است. بررسی جایگاه زنان در ضرب‌المثل‌های رایج در شهر دهاقان - از توابع اصفهان- می‌تواند نشان‌دهندة تفکر و ذهنیت مردمان این منطقه دربارة زنان باشد. هدف از این پژوهش که به روش کتابخانه‌ای – میدانی انجام شده بررسی این ضرب‌المثل‌ها بر بنیاد تحریف‌های ‌شناختی است که زیر مجموعة خطاهای شناختی و جزء مباحث علم روانشناسی محسوب می‌شود. بررسی ضرب-المثل‌ها بر بنیاد مذکور، تاحدی درک و شناخت دقیقی از جایگاه زنان در این شهر ارائه خواهد داد. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که در شکل‌گیری ضرب‌المثل‌های جنسیتی در شهر دهاقان برخی از تحریف‌های شناختی دخیل بوده‌اند که عبارتند از: تفکر همه یا هیچ، تعمیم مبالغه‌آمیز، نتیجه‌گیری شتابزده، استدلال احساسی، بایدها و نبایدها، برچسب زدن.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing and examining the position of women in the proverbs of Dahaghan city based on cognitive distortions of Dahaghan city based on cognitive distortions

نویسندگان [English]

  • zohreh asadian 1
  • maryam mahmoodi 2
  • parisa davari 3
1 Ph. D student of language and literature of Farsi Azad University Dehaghan
2 Associate professor of Persian literature of Islamic Azad university of Dehaghan
3 Assitant Professorof Persian Language and Literature Islamic Azad University Najaf Abad Branch
چکیده [English]

The oral literature of each region is considered a type of folk literature, which can be used to understand the different aspects of the culture and literature ruling that region and the way of thinking of its people through its analysis and investigation. Proverb is one of the components of popular literature. Some proverbs have a gender bias. In every culture, gender proverbs indicate the social status of men and women. In these proverbs, the society's expectations and demands of each gender (male and female) have been specified. Examining the place of women in common proverbs in the city of Dahaqan - one of the districts of Isfahan - can show the thinking and mentality of the people of this region about women. The purpose of this research, which was conducted in the field-library method, is to examine these proverbs based on cognitive distortions, which are considered a subset of cognitive errors and part of the topics of psychological science. Examining the proverbs based on the above-mentioned foundation will provide a detailed understanding of the position of women in this city. The results of this research show that some cognitive distortions were involved in the formation of gender proverbs in the city of Dahagan, which include: all or nothing thinking, overgeneralization, hasty conclusions, Emotional reasoning, Should Statements, labeling.

کلیدواژه‌ها [English]

  • popular literature
  • proverbs
  • women
  • cognitive distortions