دوره و شماره: دوره 13، شماره 25، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-233