دوره و شماره: دوره 18، شماره 36، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-320 
4. فره از پوروشسب روی برتافت یا برنتافت؟

صفحه 73-94

سارا سیدخلیل اللهی؛ محسن ابوالقاسمی


9. تحلیلی بر معرفت تاریخی حافظ شیرازی

صفحه 215-238

محمد کشاورز بیضایی؛ فرود کشاورز بیضایی