دوره و شماره: دوره 11، شماره 22، پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-219