دوره و شماره: دوره 11، شماره 22، آبان 1391، صفحه 1-219