موضوعات = ادبیات و زبان‌های ایرانی
استعارۀ مفهومی انسان کامل در دفتر اول مثنوی با تکیه بر دو عنصر دریا و خورشید

دوره 23، شماره 45، تیر 1403، صفحه 205-225

10.22103/jis.2024.21882.2510

منیره عیدی؛ محمد بهنام فر؛ سید مهدی رحیمی؛ ابراهیم محمدی


ارتباط دوسویۀ انسان و ایزدان در اندرزنامه های فارسی میانۀ زردشتی

دوره 22، شماره 44، دی 1402، صفحه 311-341

10.22103/jis/jis.2024.22629.2561

آوا واحدی نوایی؛ مهدی حسن زاده؛ فرزانه گشتاسب


صرف فعل در گویش کردی اردلانی (سنندجی)

دوره 22، شماره 44، دی 1402، صفحه 531-561

10.22103/jis/jis.2024.21422.2480

محمد مطلبی؛ یدالله پشابادی