دوره و شماره: دوره 12، شماره 24، آبان 1392، صفحه 1-323