دوره و شماره: دوره 12، شماره 23، فروردین 1392، صفحه 1-196