دوره و شماره: دوره 20، شماره 39، شهریور 1400، صفحه 1-300 
صرف فعل در گویش رودانی

صفحه 283-313

10.22103/jis.2021.14420.1954

محمد مطلبی؛ فرانک نشاط علی‌زاده