دوره و شماره: دوره 20، شماره 39، بهار و تابستان 1400، صفحه 1-300 
9. بازخوانی واژة «لو» در شاهنامة فردوسی

صفحه 229-248

سید علی قاسم زاده؛ علی اکبر فخرو


11. صرف فعل در گویش رودانی

صفحه 283-313

محمد مطلبی؛ فرانک نشاط علی‌زاده