دوره و شماره: دوره 15، شماره 29، شهریور 1395 
مرگ به مثابه تشرف(نوزایی)...

صفحه 1-18

10.22103/jis.2016.1496

محسن بتلاب اکبرآبادی؛ معصومه برسم


نسخه‌شناسی آثار کاتبان کرمانی

صفحه 183-200

10.22103/jis.2016.1505

محمدعلی قدیمی ماهانی؛ سید حسن قریشی کربن؛ سید محمدرضا حسینی