دوره و شماره: دوره 15، شماره 30، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-222 
11. بازشناسی سفرنامه‌ای نویافته از اواخر عصر ناصری(سفرنامة تبریز تا کرمان)

صفحه 187-208

شمس‌الدین نجمی؛ فرهاد دشتکی‌نیا؛ علی بازرگان هرندی