دوره و شماره: دوره 17، شماره 34، اسفند 1397 
سکه های حکومت محلی پارس (فرترکه )

صفحه 27-55

10.22103/jis.2018.10053.1715

امیر امیری نژاد؛ صلاح الدین معروفی؛ مریم رحمن ستایش


بازتاب حماسۀ ملی بر شاهدنامه الهامی کرمانشاهی

صفحه 231-256

10.22103/jis.2018.9990.1711

هوشنگ محمدی افشار؛ سیّد امیر جهادی حسینی؛ محمدرضا یعقوبی چترودی