دوره و شماره: دوره 17، شماره 34، اسفند 1397 
سکه های حکومت محلی پارس (فرترکه )

صفحه 27-55

امیر امیری نژاد؛ صلاح الدین معروفی؛ مریم رحمن ستایش


پوشاک، فرهنگ و کارکردهای آن در تاریخ بیهقی

صفحه 109-135

جهاندوست سبزعلیپور؛ حوا عاشوری شهرستانی


بازتاب حماسۀ ملی بر شاهدنامه الهامی کرمانشاهی

صفحه 231-256

هوشنگ محمدی افشار؛ سیّد امیر جهادی حسینی؛ محمدرضا یعقوبی چترودی