دوره و شماره: دوره 17، شماره 33، شهریور 1397 
بررسی ساختار آیینی و اساطیری قدمگاه در جیرفت

صفحه 215-233

10.22103/jis.2018.2111

یوسف فاریابی؛ معصومه برسم؛ محجوبه امیرانیپور