دوره و شماره: دوره 19، شماره 38، پاییز و زمستان 1399، صفحه 1-321 
4. بررسی مفاهیم زیبایی شناسی در مثنوی معنوی بر اساس نظریات ژرف ساختی

صفحه 69-99

سمیرا رمضانی؛ کامران پاشایی فخری؛ پروانه عادل زاده


12. انگاره‌ها، کنش‌ها و رفتارشناسی اژدها در قصّه‌های ایرانی

صفحه 301-321

سحر یوسفی؛ محمّد ایرانی؛ خلیل بیگ‌زاده؛ امیرعبّاس عزیزی فر