دوره و شماره: دوره 19، شماره 38، اسفند 1399، صفحه 1-321 
انگاره‌ها، کنش‌ها و رفتارشناسی اژدها در قصّه‌های ایرانی

صفحه 301-321

10.22103/jis.2020.14727.1971

سحر یوسفی؛ محمّد ایرانی؛ خلیل بیگ‌زاده؛ امیرعبّاس عزیزی فر