دوره و شماره: دوره 21، شماره 42، دی 1401 
بررسی جایگاه ابزار جنگ در کلیله و دمنه و مقامات حمیدی

صفحه 279-316

10.22103/jis.2022.18494.2254

سهراب سعیدی؛ علی اصغر رستمی ابو سعیدی؛ فرهاد براتی؛ امید روستا