دوره و شماره: دوره 21، شماره 41، تیر 1401 
بررسی و تحلیل ابعاد نفوذ سخت در شاهنامۀ فردوسی با رویکرد به مبحث جاسوسی

صفحه 133-168

10.22103/jis.2022.16815.2105

ام البنین دشتی رحمت آبادی؛ محبوبه ضیاءخدادادی؛ بتول فخرالاسلام؛ مهدی نوروز


تأملی بر افکار و عقاید شاعر ریاضی(کیومرث منشی‌زاده)

صفحه 241-271

10.22103/jis.2022.18216.2218

کریم رشیدی گمین؛ پوران یوسفی پور؛ هوشمند اسفندیارپور


تفسیر و تحلیل شخصیت مجنون بر اساس نظریه کتل

صفحه 389-428

10.22103/jis.2022.18094.2209

وحید علی بیگی سرهالی؛ ام البنین نیکخواه نوری