دوره و شماره: دوره 21، شماره 41، تیر 1401 
بررسی و تحلیل ابعاد نفوذ سخت در شاهنامۀ فردوسی با رویکرد به مبحث جاسوسی

صفحه 133-168

ام البنین دشتی رحمت آبادی؛ محبوبه ضیاءخدادادی؛ بتول فخرالاسلام؛ مهدی نوروز


تأملی بر افکار و عقاید شاعر ریاضی(کیومرث منشی‌زاده)

صفحه 241-271

کریم رشیدی گمین؛ پوران یوسفی پور؛ هوشمند اسفندیارپور


تفسیر و تحلیل شخصیت مجنون بر اساس نظریه کتل

صفحه 389-428

وحید علی بیگی سرهالی؛ ام البنین نیکخواه نوری


بررسی انسجام در قصیدة منطق‌الطیر خاقانی

صفحه 533-564

محتشم محمدی؛ عبدالله ولدی جهان آباد


بررسی رواج نام شخصیت های تاریخی در امثال و حکم رایج مردم کرمان

صفحه 607-646

عیسی مرادی؛ ابوالقاسم امیراحمدی؛ علی عشقی سردهی