دوره و شماره: دوره 16، شماره 32، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-212 
4. جایگاه نام در ایران باستان

صفحه 57-73

وحید رویانی؛ مرتضی نیازی


5. آیین‌های عیّاری و جوانمردی در داستان سمک عیّار

صفحه 75-95

علی زرینی؛ رضا سمیع زاده؛ اسماعیل قافله باشی


8. بلاغت طنز در آثار ادیب قاسمی کرمانی

صفحه 129-142

نسرین فلاح؛ احمد امیری خراسانی