دوره و شماره: دوره 16، شماره 32، اسفند 1396، صفحه 1-212 
بلاغت طنز در آثار ادیب قاسمی کرمانی

صفحه 129-142

نسرین فلاح؛ احمد امیری خراسانی