دوره و شماره: دوره 22، شماره 44، دی 1402، صفحه 1-669 
«کَشتَریتو»؛ جایگاهش در تاریخ ماد و تبار او

صفحه 409-460

10.22103/jis.2023.20036.2377

سورنا فیروزی؛ آرزو رسولی طالقانی؛ محمدامین سعادتمهر