دوره و شماره: دوره 22، شماره 43، شهریور 1402، صفحه 1-662 
تاریخ‌نگاری زنان در آثار باستانی پاریزی

صفحه 35-61

10.22103/jis.2023.4071

علیرضا ابطحی؛ شکوفه بخشایی شهربابکی؛ احمد کامرانی فر؛ ابوالفضل حسن ابادی